محاسبات جدید آسانسور

بازدیدها: 5

با توجه به ابلاغ نرم افزار محاسبات یکسان آسانسور های برقی بر مبنای استاندارد ملی 1-6303 از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران و الزام استفاده از آن،مقرر گردید محاسبات آسانسور هایی که از تاریخ 97/05/01 به بعد نسبت به ثبت درخواست بازرسی آن ها در سامانه بازرسی آسانسور اقدام شده و تاریخ اخذ پروانه ساختمانی آن ها نیز از 94/05/01 به بعد می باشد،بر اساس نرم افزار مذکور انجام و توسط شرکت های بازرسی صحه گذاری و دریافت گردند.

دانلود نرم افزار جدید محاسبات آسانسور

خدمات طراحی،مشاوره،نصب،سرویس و نگهداری آسانسور