دانلود نرم افزار محاسبات جدید آسانسور های کششی

بازدیدها: 975

آسانسور هایی که از تاریخ 1397/05/01 به بعد نسبت به ثبت درخواست بازرسی آنها در سامانه بازرسی آسانسور اقدام شده و تاریخ اخذ پروانه ساختمانی آنها1394/05/01به بعد می باشد،بر اساس نرم افزار مذکور انجام و توسط شرکت های بازرسی صحه گذاری و دریافت می گردد.

 

رایگان – خرید